Gözleg motorlaryndan ýadadyňyzmy? - Olary Semalt bilen bes ediň!

Gözleg motorlary her gün diýen ýaly algoritmlerini üýtgedýärler we bu üýtgeşmeler web ussalary we bloggerler üçin elmydama gowy däl. Gözleg motorynyň täzelenen syýasatlary sebäpli web sahypaňyzyň gadagan edilmegine elmydama mümkinçilik bar. Munuň üstesine, gözleg netijelerine we şahsylaşdyrylmagyna täsir etmegi ähtimal. Web sahypalaryňyzyň aňsat görünmegi üçin Google, Bing we Yahoo gözleg netijelerinden birnäçe web sahypasyny blokirlemek gowy. “ Semalt” -yň müşderi üstünlikleri dolandyryjysy Jeýson Adler, şükür, käbir web sahypalaryny gözleg netijelerinden blokirlemegiň käbir usullarynyň bardygyny aýdýar. Olaryň käbiri aşakda ara alnyp maslahatlaşyldy.

1. Şahsy web sahypasynyň blokirleme sanawy:

Google Chrome-da şahsy web sahypalarynyň sanawlaryny döretmek ABC ýaly aňsat. Munuň üçin Google giňeltmesini gurmaly; gurlandan soň, sizi köplenç gaharlandyrýan sahypalary ýa-da URL-leri blokirlemek we Google gözleg netijelerinde sahypaňyzy yzda goýmak mümkinçiligini görersiňiz. Blokirlemek opsiýasyna basanyňyzdan soň, şol web sahypalary Google gözleg netijelerinden derrew ýok bolar. Bu sahypalaryň Yahoo we Bing-iň gözleg netijelerinde peýda bolýandygyny ýadyňyzdan çykarmaly dälsiňiz, bu usuly ulanyp beýleki gözleg motorlaryndan bloklap bilmersiňiz.

2. Häzirki hosty Google.com ýaly gözleg motorlaryndan bloklaň:

Häzirki hosty Google.com-dan bloklamak aňsat. Google Chrome-yň Sazlamalar bölümi açyk bolsa, şübheli ýa-da uly ýaşly web sahypalaryny "BlockIt" düwmesine basyp blokirläp bilersiňiz. Görkezmek opsiýasyna bassaňyz, şol gözleg web sahypalary Google gözleg netijeleriňizde peýda bolar.

Recentlyaňy-ýakynda petiklenen sahypalaryňyzyň sanawyny görmek isleseňiz, gurallar panelindäki Blok sanawy nyşanyna basmaly. Bu köplenç mämişi reňkde bolýar we el nyşany bar.

3. Webspam Report plugin:

Aboveokardaky iki usuldan başga-da, “Webspam Report” plugin hem gitmek gowy. Bu, şübheli we uly ýaşly web sahypalaryny spam diýip habar bermäge mümkinçilik berýär. Aslynda, iň aňsat we iň oňat warianty, mümkin boldugyça bir wagtyň özünde köp web sahypasyny we blogy habar berip bilersiňiz. Spam hasabatlary Google-a iberilse, gözleg motory ahyrky netijede bir sahypany jezalandyrar we blokirlär.

Bu giňeltme bilen, Google gözleg motoryndan ähli islenmeýän we şübheli netijeleri blokirläp bilersiňiz. Gynansagam, bu plugin Safari we beýleki web brauzerleri bilen gowy işlemeýär. Diňe Google Chrome arkaly web sahypalaryna gireniňizde we esasy brauzer hökmünde bu brauzeri ulananyňyzda ulanyp bilersiňiz.

4. Firefox ulanyjylary üçin:

“Firefox” ulanyjy bolsaňyz, gözleg netijelerinden ähli islenmeýän sahypalary bloklaýan şuňa meňzeş goşmaçalary gurmak mümkin. Mysal üçin, WordPress sahypaňyz bar bolsa, Firefox gözleg netijelerinden islenmeýän sahypalary blokirlemäge kömek edýän bir plugin barlap bilersiňiz. Doly gurlandan soň, plagini işjeňleşdirip, Google gözleg netijelerinde görkezmek islemeýän sahypalaryňyzy we bloglaryňyzy blokirläp ýa-da ýok edip bilersiňiz.

Bu usullaryň hemmesi, web sahypalarynyň, bloglaryň we sosial media sahypalarynyň hemmesi üçin aňsat we täsirli.